Algemeen voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Ref-lex Administratie Kantoor

1.1. Ref-lex Administratie Kantoor: De eenmanszaak gevestigd te [adres], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer].

1.2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Ref-lex Administratie Kantoor een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Ref-lex Administratie Kantoor en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Dienstverlening

3.1. Ref-lex Administratie Kantoor verbindt zich tot het naar beste inzicht en vermogen uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening.

3.2. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Ref-lex Administratie Kantoor overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

Artikel 4: Tarieven en Betaling

4.1. De tarieven van Ref-lex Administratie Kantoor zijn vastgesteld volgens de overeengekomen afspraken en worden schriftelijk bevestigd.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen [aantal] dagen na factuurdatum, op een door Ref-lex Administratie Kantoor aan te geven wijze.

4.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. Ref-lex Administratie Kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ref-lex Administratie Kantoor is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.2. De aansprakelijkheid van Ref-lex Administratie Kantoor is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Ref-lex Administratie Kantoor voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

Artikel 6: Geschillen

6.1. Op alle overeenkomsten tussen Ref-lex Administratie Kantoor en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

6.2. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Ref-lex Administratie Kantoor, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.